logo

ቀንዲ ገጽ | ተመለስDatenschutz

ሃብቲ ኣለና: ገንዘብ ግን ይሓጽረና!

 

LogoVerein
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ንስደተኛታት ትሕግዝ: ንስኻ ከኣ ንቤት ምኽሪ ስደተኛታት ሓግዛ።

ሕጂ ውን በዓል ልደት ኣለካ: የዕሩኽትኻ እንታይ ዓይነት ህያብ ከምዘምጹልካ ግን ኣይፈልጡን?

በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ስራሕ: ሕቡእ ሂያብ ምሃብ ግን ኣይትብህግን?

ዓቢ ጽንብል ተብዕል: እኹል መቀመጢ ዕምባባ ግን የብልካን?

ስራሕና ብ ቀዋሚ ገንዘባዊ ሓገዝ ክረትድግፎ ትደሊ?

ናይ መቀጻዕቲ ገንዘብ ክትከፍል ትግደድ?

 


ብዝኾነ ተበርክተልና ሓገዝ ሕጉሳት ኢና!


ማሕበር ንምሕጋዝ ናይ ስደተኛታት ስራሕ

IBAN: DE82 3755 1440 0100 0903 56
BIC: WELADEDLLEV

Sparkasse Leverkusen


ማሕበር ንምሕጋዝ ናይ ስደተኛታት ስራሕ  e.V. ኣብ 1993 ተመስሪቱ። ንቤት ምኽሪ ስደተኛታት ለቨርኩዘን ከኣ ይጠውር።

ብዕለት 29,06,2020 መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ቁጠባ ን ማሕበር  (ቁጽሪ ቀረጽ: 230/5724/1675) ከም ሓጋዚን ብፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮን ማሕበር ኣለሊዎ።


Vorstand:
1. Vorsitzender Gerd Nogossek, Erftstadt
2. Vorsitzender Ulla Heidrich, Leverkusen
Kassenwart Paul Bacher, Leverkusen


ካብ ሃራዊ መደብ ንሓገዝ ናይ ስደተኛታት ስራሕ ይሕገዝ።

ሕግታት ማሕበር ብመልክዕ PDF  ፋይል ኣብዚ ክትከፍቶ ትኽእል።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብቁጽሪ ተሌፎን 0217184645 ተወከስ