logo

ቀንዲ ገጽ | ተመለስDatenschutz


ዑቅባ ማለት ስደትን ድሐነትን ምርካብ ማለት'ዩ

ኣብ ጀርመን መሰለ ዑቅባ ኣሎ። እዚ ዝኮነ ሰብ ብሰንኪ ኣብ ሃገሩ ዘጋጥሞ ተጻብኦ: ስደትን ዑቀባን ዘደልዮ ከመልክት ይኽእል።

ተጻብኦ ዝተፈላለየ ምኽንያት ክህልዎ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ከረኸውን ይኽእል።ውልቃውያን ከም ባህሊ: ማዕርነት ወይ ስድረቤተሰዊ ውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ልክዕ ከምቲ እቶም ምኽንያት ብዙሓት ዝኾኑ: እቶም ኣጥቃዕቲ ወይ ተጻባእቲ ውን ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም።  ተጻብኦ ካብ መንግስቲ: ካልኦት ሃይማኖታውያን  ርናፌታት: ካልኦት ዓልየት ወይ ውነ ስድራቤትካ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ብሓፈሻ: ተጻብኦ ክበሃል እንከሎ ሓደጋ ንሂወትካ ማለት እዩ። ከቢድ ተነጽሎ ወይ ከኣ ሕጹርነት ከም ተጻብኦ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ መስርሕ ዑቅባ: እቲ ዝፍራሕ ዘሎ ተጻብኦ ንዑቅባ ምሕታት መኽንያት ብቁዕ ድዩ ይምርምር። መስርሕ ዑቅባ ንኹሎም ዑቅባ ዝሓተቱ ዜጋታት ይካየድ። እዚ ማለት: ውልቃዊ  ምኽንያት ምህዳም ካብ ሃገርካ ብሰፊሕ ክትገልጽ ኣለካ።

መተሓሳሰቢ!  መስርሕ ዑቅባ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ መስርሕ እዩ። ብዛዕባ መሰልካን ግዴታኻን ኣብ ግዜ መስርሕ ዑቅባ ንክትፈልጡን: ወረቐት ናይ ዑቅባ ወይ መንበሪ ንክትሕዝ ዘለካ ተኽእሎ ንምዕባይን: ብኣግኡ ናብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ምኻድ ከድሌካ እዩ።

Asylantrag Anerkannt abgelehnt
ሕቶ ዑቅባ ምስተቀበሉኻ መሰነጸጉኻ