logo

ቀንዲ ገጽ | ተመለስDatenschutz

ሓበሬታ ብዛዕባ መሰልካ

ኢንተርነት ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ምቕማጥ: ናይ ዑቅባ መስርሕ: ማሕበራውን ሕጋውን ኩነታት ናይ ስደተኛታት ክትህበና ትኽእል።

ኣበይ ሙኻኑ ኣይትፈልጥን?

እቲ መንገዲ በዚ እዩ

Euros Helme Hürdenläufer Bank
ማሕበራዊ ረዲኤት ስራሕ  ዑቅባ  ምቕማጥ
       

እዚ ሓበሬታ ንዓኻ ዘገድስ ሙኻኑ ዘይትፈልጥ ተኾንካ: ምሳና ወይ ምስካልኦት ቤትምኽሪ ተራኸብ።