logo

ቀንዲ ገጽ | ተመለስDatenschutz

ዓለም ካልእ ክትከውን ይከኣል እዩ
........ዝበለጸት ዓለም ግን ባዕላ ኣይትፍጠርን እያ

ስለዝኾነ ከኣ ቤትምኽሪ ለቨርኩዘን ጎኒ ጎኒ እቲ ንስደተኛታት ዝገብሮ ውልቃዊ ኣገልጉሎት ምኽሪን መሰነይታን ን ክብርታት: ተጻዋርነትን ሰለማዊ ናብራን ይቃለስ እዩ።

ኣብ ለቨርኩዘን ምሰዘሎ ናይ ምውህሃድ ኣማኸርትን ርክባትን ብምትሕብባርን ምስራሕን:  ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ለቨርኩዘን  ፖለቲካዊ ውሳኔታትነን ምምሕዳራዊ ስረሓትን ብኣወንታ ክጸሉ ይፍትን።

ሰላማዊ ሓባራዊ ሂወት ብሓገዝ ንጡፋት ሰባት ጥራይ እዩ ክዕወት ዝከኣል። እዚ ጉዳይ ንደቂ ዓድን ን ስደተኛታትነ ብማዕረ የብጽሖ።

 

እጃምካ ግበር!

ናይ ቋንቋ ክእለትካ ከተበርክት ትደሊ?

ኣብ ምድላይ ገዛን ስራሕን ክትሕግዝ ትደሊ ዶ?

ብሓሳብ ምሳካ ምስ ዝመስሉ ክትራከብን ሰላማዊ ማሕበረሰባዊ ናብራ ክትሃነጽ ትደሊ ዶ?


'እንቋዕ ደሓን ምጻኻ ሓድሽ ጎረቤተይ'

ኣብ ትቅመጦ ከባቢ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ክትነጥፍ ምስትደሊን ሓበሬታ ብዛዕብኡ ክትረክብን አብዚ  ጠውቅ

 

ውልቃዊ ንጥፈታትኩም ኣብ ቤትምኽሪ ስደተኛታት ለቨርኩዘን ቅቡል እዩ!

ኣበይን ብኸመይን ንጡፍ  ክትከውን ከምትኽእል ክትፈልጥ ምስትደሊ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 02171–84645 ደውል።

 

link Aktivitaeten ንጥፈታት ቤት ምኽሪ ስደተኛታት