logo

بازگشت | صفحه اصلی

Datenschutz

خرپول که شدیم ـ تنها چیزی که کم داریم پول!!!!!!!!


 

LogoVerein
کانون حمایت ازپناهندگان،پناهندگان را پشتیبانی می کند ــ
شما هم این کانون را حمایت کنید!

بازهم تولد شما فرراسیده ودوستانتان نمی دانند چه به شما هدیه

دهند؟

جشنی ترتیب داده اید اما گلدان به اندازه کافی ندارید؟

مایلید فعالیت ما را بطورمرتب ازطریق کمک مالی حمایت کنید؟

باید قبض جریمه ای پرداخت کنید؟

 


ما از کمکهای اهدایی شما قدردانی می کنیم!


Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit

IBAN: DE82 3755 1440 0100 0903 56
BIC: WELADEDLLEV

Sparkasse Leverkusenدرسال 1993 " انجمن حمایت ازکارپناهندگی لورکوزن" تأسیس شد.این انجمن بنیانگذار" کانون حمایت ازپناهندگان لورکوزن" میباشد.

بارأی ادراه دارایی شهر لورکوزن به تاریخ 01.03.2023 این کانون (به شماره مالیاتی

230/5724/1675 ) بعنوان انجمنی عام المنفع با جایگاه ویژه ای جهت اهداء کمک مالی

شناخته شده است و اجازه صدورقبض مالی درد.

 


اعضاء:

Gerd Nogossek, Erftstadt رییس
Ulla Heidrich, Leverkusen نایب رییس
Paul Bacher, Leverkusen صندوق دار


انجمن حمایت ازکارپناهندگی لورکوزن توسط پروژه کمک به کانونهای مشاوره ای اجتماعی ایالت

نورد راین وست فالن تأمین میشود.

 

برای مشاهده اساسنامه کانون اینجا راکلیک کنید.

(PDF Datei)

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0217184645 تماس حاصل نمایید.

به سمت بالا