logo

بازگشت | صفحه اصلی

Datenschutz


Asyl به معنای پناه وحمایت است.

 

 

درآلمان حق پناهندگی وجوددارد.تمامی افرادی که محتاج به جانپناه وحمایت هستند،بخاطرتحت تعقیب بودن درکشورشان،می توانند تقاضا پناهندگی دهند.

تحت تعقیب بودن دلایل متفاوتی دارد.بطورمثال می تواند دلیل سیاسی یا مذهبی داشته باشد.یا همچنین

دلایل شخصی ازجمله فرهنگی،جنسی یا خانوادگی.درست مثل دلایل مختلف تحت تعقیب گیرندگان،

تعقیب کنندگان هم متفاوت هستند.پیگردو تعقیب میتواند بعنوان مثال توسط حکومت،فرقه مذهبی،اقوام

دیگریا همچنین ازطرف خانواده صورت بگیرد.

بطورکل پیگردوتعقیب بعنوان تهدیدوخطرجانی فهمیده میشود.اما تبعیضات ومحدودیت آزادیها هم میتوانند واژه تحت تعقیب بودن را دربرگیرند.

درپروسه روند حقوقی پناهندگی،موضوع تحت تعقیب بودن که توسط متقاضی مطرح میشود،مورد بررسی قرارمی گیرد.این پروسه برای تمامی متقاضیان انجام می پذیرد.این بدین معناست،که بسیار

مهم میباشد که متقاضی پناهندگی شرح کاملی از وقایع واتفاقات رخ داده رادرهنگام مصاحبه بیان کند.

 

جهت اطلاع: روند حقوقی پناهندگی هرچند در وهله اول ساده به نظرمی رسد،اما بسیارپیچیده میباشد.برای اینکه وظایف وحقوق خودرادراین امر بهترشناخته وشانس بیشتری برای قبولی داشته

باشید،بهتراست هرچه زودتربا یکی ازمراکز مشاوره پناهندگی تماس حاصل نمایید.

 

 

Asylantrag Anerkannt abgelehnt

تقاضاپناهندگی

قبول شدن پناهندگی ،حالا چه؟

رد شدن پناهندگی ،حالا چه؟