logo

بازگشت | صفحه اصلی

Datenschutz

.....یک دنیا دیگر امکان پذیراست

اماجهانی بهتربخودی خود بوجود نمی آید....

,بهمین خاطرکانون حمایت ازپناهندگان لورکوزن درکنارخدمات مشاوره ای ومشایعت پناهندگان

برای ایجاد یک جامعه با احترام ـ بردباری و زندگی مسالمت آمیزدرکناریکدیگر تلاش میکند.با همکاری

درلورکوزن ـ و مواضع خود در این راستا وبا Integrationsrat und Integrationswerk Migrami

کانون حمایت ازپناهندگان کوشش میکند تأ ثیر مثبتی درتصمیمات سیاسی شهر برگزاری جلسات گفتگو

لورکوزن بگذارد.

زندگی مسالمت آمیزدرکناریکدیگرزمانی تحقق می یابد که پناهندگان وافرادبومی برای پذیرفتن مسا يل

.جدید و ناآشنا آمادگی نشان دهند


دخالت کنید!

شما ماییلددانستهای زبان خودرا در اختیار دیگران قراردهید؟

شما ماییلد درجهت یافتن کاروخانه فعالیت کنید؟

شما می خواهید با دیگرافرادی که هم نظرشماهستند تبادل نظروفعالیت درجهت یک زندگی مسالمت آمیز

کنید؟


کانون حمایت از پناهندگان لورکوزن ازفعالیتهای شخصی شما استقبال میکتد!

اگرمی خواهید بدانید چگونه وکجا میتوانیدفعالیت کنید با ما تماس حاصل نمایید.0217184645

link Aktivitaeten فعالیت ها ی  کانون مشاوره پناهندگی

 

 

 

به سمت بالا