بازگشت | صفحه اصلی

Datenschutz

Flüchtlingsrat Leverkusen

کانون مشاوره پناهندگی لورکوزن سازمانی است متشکل از افرادی که فعال جهت احقاق حقوق

پناهندگان تلاش میکند. فعالیت ما درچهارچوب حمایت ازپناهندگان وایجاد فضایی از بردباری

واحترام تشکیل شده است.

 

فعالیت ما درغالب:

Kein Mensch ist illegal Hände Vortrag
مشاوره انفرادی فعالیت های اجتماعی اطلاعات و بالا بردن
سطح کیفی
     
به سمت بالا