logo

መነሻ ገፅ | ወደሆላ ይመለሱDatenschutz

መረጃ ጀርመን ውስጥ ስላሎዎት መብቶች

ድህረ-ገጸ:- ስለመኖሪያ ፈቃድ፣ ስለስደተኞች ጥያቄ ሂደት ወይም ስለስደተኞች ማህበራዊና የስራ ፈቃድ ሁኔታ መረጃ ይሰጣል

የት እንደሆነ ያዉቃሉ?

መረጃዎችን ለማግኘት ከፈለጉ እንዚህን ይጫኑ፦

Euros Helme Hürdenläufer Bank
ማህበራዊ ርዳታ ስራ የጥገኝነት ጥያቄ የመኖሪያ (መቆያ)ፈቃድ
       

መረጃዎች ግልጽ ካልሆነልዎ የበለጠ መረጃ ለማግኝት ከእኛ ወይም ከ ሌሎች ምክር መስጫ ማዕከላትጋር ግንኙነት ይፍጠሩ::